AQUADIT HUNGARY Kft. - Kapcsolat
English
 

Kapcsolat

 

 

Aquadit Hungary Kft.

AQUADIT HUNGARY Kft.
8911 Kiskutas, Kálócfa utca 2.
Tel.: 92/ 326-395, Mobil: 30/ 585-8211, Fax: -

E-mail: info@aquadit.hu
Web: www.aquadit.hu

YouTube: https://www.youtube.com/user/AQUADITHUN/videos

Cég neve: Aquadit Hungary Kft.
Cég székhelye: 8911 Kiskutas, Kálócfa u.2.
Adószám: 13676104-2-20
Cégjegyzékszám: Cg. 20-09-067166
Vevőszolgálat: munkanapokon: 9.00 - 16.00 óra között

Zalaegerszegi Járási Hivatal: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zalaegerszegi-jaasi-hivatal

Békéltető Testületek: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Kapcsolat

VÁLLALKOZÁSUNK FEJLESZTÉSE A SZÉCHENYI 2020 KERETÉBEN VALÓSÚLT MEG

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: AQUADIT HUNGARY Kft.

FELHÍVÁS AZONOSÍTÓ JELE: GINOP-9.1.1-21

PROJEKT ELNEVEZÉSE: Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram keretében Forgóeszköz finanszírozás

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA: A pandémia időszakában keletkezett árbevétel csökkenés minimalizálása, a stabil piaci helyzet és munkavállalók megtartása

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10.000.000 Ft

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2031.08.15.

Kapcsolat

VÁLLALKOZÁSUNK FEJLESZTÉSE A SZÉCHENYI 2020 KERETÉBEN VALÓSÚLT MEG

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: AQUADIT HUNGARY Kft.

FELHÍVÁS AZONOSÍTÓ JELE: GINOP-9.1.1-21

PROJEKT ELNEVEZÉSE: Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram keretében Forgóeszköz finanszírozás

PROJEKT TARTALMÁNAK RÖVID BEMUTATÁSA: A pandémia időszakában keletkezett árbevétel csökkenés minimalizálása, a stabil piaci helyzet és munkavállalók megtartása

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 10.000.000 Ft

PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSÉNEK DÁTUMA: 2031.10.15.

A honlap tartalma

A honlap tartalmának egyetlen eleme sem minősül üzleti ajánlattételnek, a honlap nem webshopként üzemel. A honlapon szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az adatok teljességéért, pontosságáért, a honlapra való belépésből, annak használatából eredő károkért (a tényleges káron kívül ide értve az elmaradt hasznot, a felmerült költségeket, és a nem vagyoni károkat is) az Aquadit Hungary Kft. nem vállal felelősséget. Az Aquadit Hungary Kft. fenntartja a jogot a honlap tartalmának előzetes figyelmeztetés nélküli javítására, vagy módosítására.

Kapcsolódó honlapok
Az Aquadit Hungary Kft. honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, melyek más honlapok elérhetőségét lehetővé teszik (pl. link). Ezek a honlapok mások tulajdonában vannak, tartalmukért az Aquadit Hungary Kft. felelősséget nem vállal, még akkor sem, ha tartalmukat az Aquadit Hungary Kft. érdekében munkát végző valamely személy jóváhagyta.

Szerzői jog

A honlap tartalma a szerzői jog által védett, a honlap tartalma az Aquadit Hungary Kft. tulajdonát képezi. A honlap tartalma, illetve oldalainak bármely alkotóeleme kizárólag az Aquadit Hungary Kft. előzetes írásbeli engedélyével használható fel! © 2006 -

 

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA


Kapcsolatfelvétel
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, akkor kérjük, hogy ehhez adja meg az Ön megszólítását és e-mail címét. Ezen információk feldolgozásának kizárólagos célja az, hogy megkeresésének eleget tudjunk tenni. Adatait csak olyan mértékben dolgozzuk fel, ami e cél eléréséhez szükséges. Adatait az Ön megkeresése tárgyának függvényében kezeljük és csak annak elintézéséig tároljuk. Az adatokat ezt követően töröljük. A fent leírt adatok feldolgozásának jogi alapját a GDPR 6(1) cikk (a) albekezdése képezi.
Az adatkezelés alapelvei
A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
A célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
Az adattakarékosság elve: A vállalkozás az adatkezelést annak céljainak megfelelően és relevánsan, csak a szükségesre korlátozva végzi. Ennek megfelelően a vállalkozás nem kezel több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljainak megvalósulásához feltétlenül szükséges.
A pontosság elve: Az adatkezelés pontos és naprakész. A vállalkozás minden ésszerű intézkedése megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok pontosításra, vagy törlésre kerüljenek.
A korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolása csak olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre.
Az integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
Az elszámoltathatóság elve: A vállalkozás felelős a jelen szabályzatban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá igazolja ezen megfelelést. Ennek érdekében gondoskodik a jelen Szabályzatban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelések folyamatos felülvizsgálatáról, szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelésről dokumentációt készít.
Az Ön jogai
Az átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések közös szabályai: A személyes adatok kezelésére vonatkozó, a rendelet 13. és a 14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15–22. illetve 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtani, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.
A tájékoztatást, információt írásban – ide értve az elektronikus utat is – kell megadni.
A tájékoztatás határideje: A rendelet 15–22. cikkei szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet.
Hosszabbítási lehetőség: Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a kért információk nyújtására nyitva álló határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet. Ha nem történnek intézkedések az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
Szokásostól eltérő esetek: Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, akkor figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az alábbi lehetőségek alkalmazhatók:
- észszerű összegű díj felszámítható;
- a kérelem alapján történő intézkedés megtagadható, amennyiben annak oka bizonyítható.

    Az érintett részére a rendelet 13. és 14. cikkei alapján nyújtandó információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy a tervezett adatkezelésről az érintett jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában kapjon általános tájékoztatást. Az elektronikusan megjelenített ikonoknak géppel olvashatónak kell lenniük.
Az érintett hozzáférési joga: Az érintett minden adatkezelései jogalap vonatkozásában jogosult arra, hogy gazdálkodó szervezetünktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- információk az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti tőlünk a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
- ha az adatok nem az érintettől kerültek gyűjtésre, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számítunk fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Az elektronikus formában rendelkezésre bocsátandó információk fájl típusa: PDF formátum.
A másolat kiadása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
A helyesbítéshez való jog: Az érintett minden adatkezelési jogalap tekintetében jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, mi pedig kötelesek vagyunk arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
- az érintett ( hozzájárulásos adatkezelés esetén ) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
- a személyes adatokat a gazdálkodó szervezetünkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben a személyes adat nyilvánosságra hozatala megtörtént és törlési igény merül fel ezzel kapcsolatban akkor, - az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével - kötelező megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket, ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az érintett adatkezelők tudomást szerezzenek arról, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, elsőként vizsgálandó, hogy a kérelem ténylegesen a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében kérhet pl. a szerződés azonosítására szolgáló adatot, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását. Ebben a körben azonban nem kérhet olyan további adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván.
A törlési kérelem nem teljesíthető, amennyiben az adatkezelés szükséges
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
- népegészségügy területét érintő közérdek alapján
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlési jog gyakorlása valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat valamennyi adatbázisból törlésre kerüljön.
A törlésről jegyzőkönyvet kell felvenni annak érdekében, hogy a törlés igazolható legyen. A jegyzőkönyvet az a személy, avagy személyek írják alá, akiknek erre jelen Szabályzat, illetve a munkaköri leírásuk alapján jogosultságuk van.
A jegyzőkönyv az érintett nevét, a törölt személyes adat típusát, valamint a törlés időpontját tartalmazza.
A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett valamennyi adatkezelési jogalap tekintetében jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy gazdálkodó szervezetünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
A vállalkozás tájékoztatja a korlátozási kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.
Az érintettet, akinek a kérésére korlátoztuk az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
- az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
- az adatkezelés automatizált módon történik
Az adatok hordozhatóságához való jog előzőek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez kapcsolódó jogosultságok szabályait. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben
A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, illetve közhatalmi jogosítványon, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az itt leírt szabály nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
- a köztünk és az érintett adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát a gazdálkodó szervezetünkre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Ha a fent említett jogok gyakorlásával-, illetve személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban kérdései, panaszai volnának, felveheti a kapcsolatot az AQUADIT adatvédelmi felelősével.


Adatvédelmi felelős:
Takács Judit
E-mail: info@aquadit.hu

AQUADIT HUNGARY Kft.
8911 Kiskutas, Kálócfa utca 2.


Önnek ahhoz is joga van, hogy panaszával megkeresse a felügyelő hatóságot.
Felügyelő Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu


Joga van továbbá ahhoz, hogy bírósághoz forduljon. Adatvédelmi ügyekben az Ön lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes Törvényszék jár el.


Az adatvédelmi szabályzat dátuma: 2018. május 25.